Logo

Platforma Zakupowa eB2B dla ENEA Połaniec Business, Benefits, Contacts, Profit

eB2B Procurement Platform Terms and conditions 

Regulamin Platformy Zakupowej
(„Regulamin”)
 
Definicje:
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Platforma Zakupowa - internetowa aplikacja administrowana przez Administratora na rzecz Organizatora, w ramach której przeprowadzane są postępowania zakupowe. 
2. Administrator - eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok U21 pełniący rolę pomocy technicznej współpracujący z Użytkownikami Platformy Zakupowej. Administrator służy swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz Użytkowników w zakresie bezawaryjnego działania systemu. Administrator nie jest stroną umów, zobowiązań czy innych wzajemnych relacji zawieranych pomiędzy Uczestnikami.
3. Organizator – podmiot, który organizuje postępowanie zakupowe.
4. Regulamin Platformy Zakupowej – niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika Platformy Zakupowej.
5. Użytkownik reprezentujący Przedsiębiorcę – osoba posiadająca konto na Platformie Zakupowej uprawniona lub upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Przedsiębiorcy zwana dalej Użytkownikiem.
6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
7. Oferent – Przedsiębiorca reprezentowany przez użytkownika, który uczestniczy w postępowaniu zakupowym prowadzonym na Platformie Zakupowej.  
§1
Postanowienia ogólne
1. Platforma Zakupowa współpracuje ze wszystkimi typowymi przeglądarkami, Administrator zaleca Użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Administrator
i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z przeglądarek starszych wersji niż: Mozilla Firefox 22+; Google Chrome 24+; Internet Explorer 9+; Opera 10+; Safari 5+; Maxthon 3+.

2. Platforma Zakupowa wykorzystuje adresy IP Użytkowników w celu weryfikacji zdarzeń aktywności Użytkowników, rozpatrywania protestów w postępowaniach diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów, analizą naruszeń bezpieczeństwa. Informacje te są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.
3. Platforma Zakupowa używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer eB2B na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Platformy Zakupowej.
4. Administrator i Organizator może dezaktywować dowolnego Użytkownika systemu, jeśli zachodzi przesłanka korzystania z Platformy Zakupowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
5. Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do Regulaminu Platformy Zakupowej.
6. Użytkownik Platformy Zakupowej ma możliwość modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie. W specyficznych przypadkach, korzystając z podpisu elektronicznego, edycja danych osobowych może być dokonana przez Administratora Platformy Zakupowej na wniosek Użytkownika.
7. Za treść niniejszego Regulaminu jest odpowiedzialny Administrator.  
 
 
§2
Warunki korzystania z Platformy Zakupowej
1. Korzystanie z Platformy Zakupowej dla Oferentów jest bezpłatne.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy Zakupowej, w szczególności do pobierania i wprowadzania danych, drukowania raportów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Administratora lub Organizatora.
3. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora i Organizatora.
4. Administrator i Organizator zastrzegają, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
5. Korzystanie z Platformy Zakupowej oznacza jednocześnie, że Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie wprowadzonych danych osobowych w związku z realizacją zakupów na Platformie Zakupowej. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące działania portalu, ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez Administratora czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres:admin@eb2b.com.pl
6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych organizowanych na Platformie Zakupowej administrowanej przez eB2B, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
7. Wszelkie prawa do całości lub części Platformy Zakupowej, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma Zakupowa oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).  
§3
Ograniczenia odpowiedzialności Administratora i Organizatora

1. Administrator i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu, Wyłącza się odpowiedzialność Administratora i Organizatora za utracone korzyści oraz szkody następcze i pośrednie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji zamieszczonych w serwisie przez jego Użytkowników, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych Użytkowników Platformy Zakupowej. 
3. Administrator i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z Platformy Zakupowej przez Użytkownika Platformy Zakupowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub w przypadku zaistnienia zdarzeń, które negatywnie wpływają na wizerunek Organizatora.
4. Użytkownik i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za potencjalne konsekwencje będące następstwem stosowania Regulaminu.  
 
 §4
Zastrzeżenia Administratora i Organizatora
1. Administrator i Organizator zastrzegają sobie prawo do modyfikacji w każdym czasie Platformy Zakupowej.
2. Administrator i Organizator zastrzegają sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji  Regulaminu. Każdorazowo po wprowadzeniu zmian i modyfikacji konieczna jest ponowna akceptacja Regulaminu o czym Użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu. Zaakceptowanie Regulamiu po wprowadzeniu zmian i modyfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.
3. Wszelkie spory, jakie mogą się pojawić w związku z korzystaniem z Platformy Zakupowej poddane zostaną pod rozstrzygnięcie polskiego Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora.