Logo

Platforma Zakupowa eB2B dla ENEA Połaniec Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Obowiązek informacyjny eB2B 

Klauzula informacyjna Enea Połaniec S.A. dla Wykonawcy związana z realizacją Umowy (dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)


​Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).
Dane kontaktowe:
a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.

5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

10. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

​11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.